Obowiązek informacyjny-RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Gmina Gołuchów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
z późn. zm.), dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

Administrator danych osobowych

Kontakt

do Inspektora Ochrony Danych

Gmina Gołuchów

Adres siedziby: ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów

Tel.: 62 7617017

E-mail: gmina@goluchow.pl

iod@comp-net.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Pobieranie podatków i opłat – podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, w tym w szczególności:

 • ustalenie wysokość podatków oraz opłat;
 • prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów  w tym ewidencję podatkową oraz ewidencję księgową;
 • prowadzenie czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowe;
 • w razie zaistnienia konieczności - kontrola podatkowa i dochodzenie należności;
 • rozliczanie wniesionych opłat;
 • wystawianie zaświadczeń na wniosek płatnika;
 • działania informacyjne

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO[2]

Rozpatrzenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w celu ustalenia limitu oraz dokonania zwrotu podatku akcyzowego, a także celach sprawozdawczych z nim związanych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Realizacja zadań związanych z ustalaniem i określaniem wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także poborem, windykacją i egzekucją opłaty

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ustalanie warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wydawanie zaświadczeń, wydawanie wypisów i wyrysów, ustalanie wysokości opłaty planistycznej.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Rejestracja działalności gospodarczej – przyjęcie wniosku i przesłanie do CEiDG

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Zajęcie pasa drogowego – wydanie opinii w sprawie lokalizacji inwestycji
w pasie drogowym

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ochrona środowiska i przyrody:

wydawanie decyzji ws. wycinki drzew, usuwania azbestu, , wnioski o dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków i na poprawę jakości powietrza, wydawanie decyzji środowiskowych, monitorowanie zanieczyszczeń, prognozy strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Gospodarka wodna:

wydawanie opinii ws. studni głębinowych, pozwolenia wodno-prawne, decyzje w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Gospodarka nieruchomościami:

sprzedaż, najem, dzierżawa, zarząd, użyczenie i użytkowanie nieruchomości, nabycie nieruchomości, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste.

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Edukacja:

 • obsługa Systemu Informacji Oświatowej;
 • realizacja dowozu dzieci do szkół w tym do placówek specjalnych;
 • kontrola spełnienia obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat;
 • obsługa wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy, motywacyjnych;
 • realizacja zadań związanych z awansami nauczycieli;
 • realizacja konkursów na stanowisko Dyrektora oraz prowadzenie spraw kadrowych, ewidencja czasu pracy, ocena pracy pedagogicznej Dyrektorów Szkół;
 • realizacja świadczeń dla nauczycieli wynikających z karty nauczyciela;
 • prowadzenie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli;

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kwalifikacja wojskowa. Realizacja zadań z zakresu świadczeń osobistych na rzecz obrony kraju.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przyjęcie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Realizacja zamówień publicznych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO[3]

Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Obsługa wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ewidencja ludności – w zakresie dokumentów i zbiorów prowadzonych przez Wójta/Burmistrza w celu realizacji zadań związanych z:

 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
 • zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
 • zmianą obywatelstwa,
 • wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
 • zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 • obowiązkiem meldunkowy,
 • usunięciem niezgodności w danych,
 • wydaniem zaświadczenia,

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dowody osobiste - w zakresie dokumentów i zbiorów prowadzonych przez Wójta/Burmistrza w celu realizacji zadań związanych z wydaniem dowodu osobistego, unieważnieniem w związku ze zgłoszeniem utraty, uszkodzenia, zmiany danych w nim zawartych, upływu terminu ważności, utraty obywatelstwa oraz wydania zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Akty stanu cywilnego - w zakresie dokumentacji i zbiorów prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego w celu realizacji zadań związanych z:

• sporządzeniem aktów urodzenia dziecka, małżeństwa, zgonu,

• zmiana imion i nazwisk

• wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,

• wydania odpisu aktu stanu cywilnego,

• sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego,

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Obsługa posiedzeń Rady Gminy

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych do celów kontaktowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Nagrywanie posiedzeń Rady Gminy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Realizacja zadań związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych i ich publikacją

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodziny, wypłacanie świadczeń socjalnych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Rekrutacja na wolne stanowiska pracy

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Realizacja procesu rekrutacji oraz odbywania stażu w Urzędzie oraz praktyki zawodowe

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Prowadzenie monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu i/lub w przestrzeni publicznej Gminy/Miasta

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Udostępnianie informacji publicznej i o środowisku

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentacji

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przeprowadzenie wyborów, obsługa Młodzieżowej Rady Gminy

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO[4]

 

Odbiorcy danych osobowych

W niektórych sytuacjach, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane, w szczególności jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

a)         podmioty oraz osoby, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa;

b)         strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa;

c)         banki - w celu obsługi dokonywanych transakcji;

d)         podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie;

e)         podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w celu świadczenia usług – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego - w tym w szczególności usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;

f)          osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja publiczna lub dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Pozyskiwanie danych z innych źródeł

W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać Twoje dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych mogą być inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Administrator poinformuje Państwa o źródle pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia go z tego obowiązku.

 

Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu

a)         Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

b)         Po zrealizowaniu umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

c)         Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań - prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie.

d)         Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Ciebie zgody - będziemy przetwarzać te dane do czasu
jej odwołania.

e)         W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni, po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania nagrań dla celów dowodowych,
w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy.

f)          Jako pracodawca, jesteśmy obowiązani przechowywać dokumentację pracowniczą. Akta pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat, akta pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. – 50 lat, chyba że przekażemy do ZUS oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA – wówczas okres przechowywania wynosi 10 lat, akta pracowników nowo zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

a)         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)         prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)         prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)         prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes);

f)          prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa);

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest (w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych):

a)         wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

b)         wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy jeżeli dane są zebrane w celu podjęcia działań przed i zawarcia umowy;

c)         dobrowolne, w przypadku gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

 

Niepodanie danych osobowych w  będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego dane miały być przetwarzane,
w szczególnych przypadkach ich nie podanie nie wpływa na tok oraz wynik prowadzonego postępowania, w szczególności
w procedurach podatkowych i naliczaniu opłat lokalnych.

 

  Obowiązek informacyjny użytkownicy facebooka[1] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

[2] Art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej

[3] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

[4] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Marcinkowski
Ilość wyświetleń: 2646
17 listopada 2020 09:36 (Tomasz Marcinkowski) - Zmiana treści zakładki.
26 lutego 2020 12:40 (Tomasz Marcinkowski) - Zmiana treści zakładki.
27 września 2019 11:06 (Tomasz Marcinkowski) - Zmiana treści zakładki.