Deklaracja dostępności

Gmina Gołuchów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.goluchow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2012-06-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Tomasz Marcinkowski , adres e-mail: informatyk@goluchow.pl , telefon: 62 7617017.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Urząd Gminy w Gołuchowie zlokalizowany jest przy ul. Lipowa 1, 62-322 Gołuchów. Do budynku prowadzą 2 wejścia: frontowe od ul. Lipowej oraz tylne od strony parkingu od ulicy Breugnota. Tylne wejście do budynku dostosowane jest dla osób poruszających się na wózku.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

Do budynku prowadzi 1 wejście z możliwością wjazdu na wózku z poziomu parkingu - od ulicy Breugnota.

Dostępność platform

Poziom parteru budynku dostępny jest dla osób poruszających się na wózku (schody na poziom parteru można pokonać za pomocą platformy przyschodowej),.

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku brak jest pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Budynek posiada parking ogólnodostępny od strony ul. Lipowej oraz od strony ulicy Breugnota, na parkingu od strony ulicy Breugnota wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Urząd Gminy Gołuchów informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

Dodatkowe informacje

Pomieszczenia urzędu znajdują się na parterze i na piętrze budynku. W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu. Istnieje możliwość przywołania pracownika merytorycznego na parter i załatwienia sprawy przy stanowisku dla interesanta.

Toalety dla interesantów znajdują się na parterze oraz na piętrze budynku, toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2020 07:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Marcinkowski
Ilość wyświetleń: 83
24 września 2020 08:40 (Tomasz Marcinkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 września 2020 08:38 (Tomasz Marcinkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 września 2020 08:31 (Tomasz Marcinkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.