Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
163/2020 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
„Rozbudowa istniejącej gorzelni o dodatkową przestrzeń produkcyjną,instalację do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem kogeneracyjnym o mocy 1,6MWeoraz tlenową oczyszczalnię ściekówna działkach numer 493, 522/1i 523/2 obręb Tursko”
RG-OŚ.6220.2.2.2019
162/2020 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Rozbudowa fermy drobiu na działkach o nr ewid. 37/1, 37/2, 38 obręb Czechel, gmina Gołuchów powiat pleszewski, województwo wielkopolskie
RG-OŚ.6220.2.1.2020
161/2020 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Rozbudowa fermy drobiu na działkach o nr ewid. 37/1, 37/2, 38 obręb Czechel, gmina Gołuchów powiat pleszewski, województwo wielkopolskie
RG-OŚ.6220.2.1.2020
160/2020 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 18 m3/h
RG-OŚ.6220.2.2.2020
159/2020 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„adaptacji działki ewid. nr 109/2 zlokalizowanej w pow. pleszewskim, gm. Gołuchów, miejsc. Kucharki, nr 52A, 63-322 Kucharki na punkt skupu złomu”
RG-OŚ.6220.2.7.2019
158/2020 Wnioski o wydanie decyzji Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Instalacja fotowoltaiczna o mocy 995,4 kW na terenie oczyszczalni ścieków k/Kuchary, Kuchary 52, 63-322 Gołuchów”.
RG-OŚ.6220.2.8.2019
157/2019 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
„Budowa studni głębinowej na dz. nr 19 w miejscowości Kucharki, obręb Kucharki 0008, gmina Gołuchów, powiat pleszewski”.
RG-OŚ.6220.2.4.2019
156/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku przerobu i konfekcjonowania nasion wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 117/8 obręb 0009 Kuchary, Gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.6.8.2018
155/2019 Wnioski o wydanie decyzji Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Karsy na terenie działki 663/10 obręb Karsy, gmina Gołuchów, powiat pleszewski”.
RG-OŚ.6220.2.3.2019
154/2019 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa istniejącej gorzelni o dodatkową przestrzeń produkcyjną oraz o oczyszczalnie beztlenowo – tlenową na działkach 493 i 523/2 obręb Tursko
RG-OŚ.6220.2.2.2019