Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
168/2020 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie i wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia .
„Budowa studni głębinowej 125 m na działce nr 30/2”.
RG-OŚ.6220.2.4.2020
167/2020 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie i wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia .
„Budowa studni głębinowej 100 m na działce nr 122/2
RG-OŚ.6220.2.3.2020
166/2020 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ wraz z zasilającą linią elektroenergetyczną 110 kV
RG-P.6721.1.2.2019
165/2020 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów
w granicach trzech obszarów (pierwszy obszar: działka nr 2034/3 - obręb Gołuchów, drugi obszar: działki nr 505/3, 505/4, 520/5, 520/6, 520/7, 521/2 - obręb Gołuchów, trzeci obszar: działki 167/3, 178/3, 178/18, 178/20, 178/19 – obręb Czerminek
RG-P.6720.8.2019
164/2020 Projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gołuchów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Mickiewicza, ulicy Reymonta, ulicy Jarmickiego oraz w rejonie ulicy Kościuszki
RG-P.6721.1.3.2020
163/2020 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
„Rozbudowa istniejącej gorzelni o dodatkową przestrzeń produkcyjną,instalację do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem kogeneracyjnym o mocy 1,6MWeoraz tlenową oczyszczalnię ściekówna działkach numer 493, 522/1i 523/2 obręb Tursko”
RG-OŚ.6220.2.2.2019
162/2020 Raporty o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Rozbudowa fermy drobiu na działkach o nr ewid. 37/1, 37/2, 38 obręb Czechel, gmina Gołuchów powiat pleszewski, województwo wielkopolskie
RG-OŚ.6220.2.1.2020
161/2020 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Rozbudowa fermy drobiu na działkach o nr ewid. 37/1, 37/2, 38 obręb Czechel, gmina Gołuchów powiat pleszewski, województwo wielkopolskie
RG-OŚ.6220.2.1.2020
160/2020 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 18 m3/h
RG-OŚ.6220.2.2.2020
159/2020 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„adaptacji działki ewid. nr 109/2 zlokalizowanej w pow. pleszewskim, gm. Gołuchów, miejsc. Kucharki, nr 52A, 63-322 Kucharki na punkt skupu złomu”
RG-OŚ.6220.2.7.2019