Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
7/2012 Polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki w miejscowości Gołuchów, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 172 (obręb Gołuchów)
Zmiana przeznaczenia działki nr 172 (obręb Gołuchów)
1/2011
6/2012 Projekty polityk, strategii, planów lub programów projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki w miejscowości Gołuchów
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki w miejscowości Gołuchów oznaczonej w ewidencji gruntów nr 172 (obręb Gołuchów)
2010/C/0001
5/2012 Projekty polityk, strategii, planów lub programów zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów
zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wynikającym z rozpatrzenia uwag
2010/C/0002
4/2012 Polityki, strategie, plany lub programy Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin - członków Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - aktualizacja na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020
gospodarka odpadami
2009/C/0002
3/2012 Polityki, strategie, plany lub programy Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gołuchowie na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 115/16, 115/18, 115/15, 115/14, 115/17, 114/2, 113/4, 113/2, 112/2, 113L/3, 113L/4
przeznaczenie, sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego
2009/D/0001
2/2012 Decyzje budowa bioelektrowni rolniczej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 490/2 w miejscowości Tursko, gm. Gołuchów
2009/B/0001
1/2012 Projekty polityk, strategii, planów lub programów zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2009/C/0001
Zatrzymaj banner przewijany