Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
118/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury” na terenie działki oznaczonej nr ewid. 49/2 w miejscowości Kuchary.
RG-OŚ.6220.3.6.2017
117/2017 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury na działce nr 49/2, obręb Kuchary, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.3.4.2017
116/2017 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa suszarni warzyw z przygotowaniem oraz obróbką po suszeniu na działce oznaczonej nr 42/1 i 42/2 w miejscowości Jedlec, gmina Gołuchów
RG-OŚ.6220.2.4.2017
115/2017 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa zakładu produkcyjnego z zapleczem magazynowym na działce nr 148/2, obręb 009 Kuchary, Gmina Gołuchów
RG-OŚ.6220.11.4.2016
114/2017 Innne wnioski Informacja o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań odpowiedzi na skargę osoby prywatnej, na ostateczną decyzję z 29.12.2016 r., znak: SKO-4213/304/16 dot. umorzenia postępowania odwoławczego o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Dotyczy postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14.12.2011 r., ozn. nr RG-P.6730.31.2011 mocą której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym w miejscowości Cieśle, gmina Gołuchów.
RG-P.6730.31.2011
113/2017 Polityki, strategie, plany lub programy Przyjęcie "Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025"
Przyjęcie "Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025"
RG-OŚ.621.1.10.2016
112/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury na działce oznaczonej nr 49/2 obręb Kuchary, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.3.3.2017
111/2017 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Lotniczej.
RG-P.6721.2.3.2016
110/2017 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Kwiatowej, Długiej oraz ulicy Poznańskiej.
RG-P.6721.3.15.2015
109/2017 Decyzje Umorzenie w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa budynku gospodarczo-garażowego z częścią inwentarską na działce oznaczonej nr 191 w miejscowości Kuchary.
RG-OŚ.6220.13.6.2017
Zatrzymaj banner przewijany