Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
123/2017 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przetwarzanie odpadów stłuczki szklanej na działkach o numerach ewidencyjnych 431/113, 431/115 i 431/118 obręb ewidencyjny Gołuchów.
RG-OŚ.6220.5.3.2017
122/2017 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa i przebudowa (zwiększenie mocy produkcyjnych) zakładu wytopu tłuszczów zwierzęcych spożywczych na działce oznaczonej nr 410/5 obręb Jedlec, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.4.3.2017
121/2017 Polityki, strategie, plany lub programy Uchwalenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuchary, w rejonie drogi krajowej nr 12.
Uchwalenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuchary, w rejonie drogi krajowej nr 12.
RG-P.6721.2.29.2015
120/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu produkcyjnego z zapleczem magazynowym” na terenie działki oznaczonej nr ewid. 148/2 w miejscowości Kuchary
RG-OŚ.6220.11.6.2016
119/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie suszarni warzyw z przygotowaniem oraz obróbką po suszeniu” na terenie działki oznaczonej nr ewid. 42/1 i 42/2 w miejscowości Jedlec.
RG-OŚ.6220.2.6.2017
118/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury” na terenie działki oznaczonej nr ewid. 49/2 w miejscowości Kuchary.
RG-OŚ.6220.3.6.2017
117/2017 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury na działce nr 49/2, obręb Kuchary, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.3.4.2017
116/2017 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa suszarni warzyw z przygotowaniem oraz obróbką po suszeniu na działce oznaczonej nr 42/1 i 42/2 w miejscowości Jedlec, gmina Gołuchów
RG-OŚ.6220.2.4.2017
115/2017 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa zakładu produkcyjnego z zapleczem magazynowym na działce nr 148/2, obręb 009 Kuchary, Gmina Gołuchów
RG-OŚ.6220.11.4.2016
114/2017 Innne wnioski Informacja o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań odpowiedzi na skargę osoby prywatnej, na ostateczną decyzję z 29.12.2016 r., znak: SKO-4213/304/16 dot. umorzenia postępowania odwoławczego o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Dotyczy postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14.12.2011 r., ozn. nr RG-P.6730.31.2011 mocą której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym w miejscowości Cieśle, gmina Gołuchów.
RG-P.6730.31.2011
Zatrzymaj banner przewijany