Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
100/2017 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa budynku gospodarczo-garażowego z częścią inwentarską do 80 DJP w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym na działce oznaczonej numerem 191 w miejscowości Kuchary, gmina Gołuchów.
RG-OŚ.6220.13.4.2016
99/2017 Decyzje Informacja w sprawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, decyzją z 29.12.2016 r., znak: SKO-4213/304/16, umorzyło postępowanie odwoławcze o ponowne rozpatrzenie sprawy.
RG-P.6730.31.2011
98/2017 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuchary w rejonie drogi krajowej nr 12” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
RG-P.6721.2.17.2015
97/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Odmowa zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej EW01 w parku wiatrowym składającym się z 10 turbin w miejscowości Krzywosądów na działkach oznaczonych nr 73/2 i 72 obręb Krzywosądów.
RG-OŚ.6220.3.28.2016
96/2016 Inne dokumenty Informacja w sprawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, decyzją z 25.10.2016 r., znak: SKO-4213/332/16 orzekło utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18.08.2016 roku, ozn. nr RG-P.6730.35.2016 o odmowie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 220 (obręb Wszołów).
RG-P.6730.35.2016
95/2016 Postanowienia Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa zbiornika małej retencji – stawu ziemnego położonego na działce nr 38 obręb Kucharki i działce nr 123 obręb Szkudła.
RG-OŚ.6220.8.5.2016
94/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa budynku chlewni na działce oznaczonej nr 316/4 i 316/5 obręb Jedlec.
RG-OŚ.6220.12.3.2016
93/2016 Wnioski o wydanie decyzji Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa zakładu produkcyjnego z zapleczem magazynowym na działce nr 148/2 obręb Kuchary.
RG-OŚ.6220.11.3.2016
92/2016 Postanowienia Odmowa zawieszenia postępowania administracyjnego.
Budowa elektrowni wiatrowej EW01 w parku wiatrowym składającym się z 10 turbin w miejscowości Krzywosądów na działkach oznaczonych nr 73/2 i 72 w miejscowości Krzywosądów.
RG-OŚ.6220.3.27.2016
91/2016 Postanowienia Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa zbiornika małej retencji – stawu ziemnego położonego na działce nr 38 obręb Kucharki i działce nr 123 obręb Szkudła.
RG-OŚ.6220.8.4.2016
Zatrzymaj banner przewijany