Ogłoszenia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2013

Wójt Gminy Gołuchów informuje o rozpoczęciu prac nad opracowanie „Programu Współpracy Gminy Gołuchów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”. W związku z powyższym zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa...

Wójt Gminy Gołuchów informuje o wydzierżawieniu działki nr 98/6 o pow. 0,2798 ha ark. m. 1 położonej w miejscowości Kucharki

Gołuchów, dnia 02.10.2012 r. WÓJT GMINY GOŁUCHÓW i n f o r m u j e że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy wywieszono wykaz w sprawie wydzierżawienia działki nr 98/6 o pow. 0,2798 ha ark. m. 1 położonej w miejscowości Kucharki, stanowiącej własność Gminy Gołuchów, przeznaczonej do użytkowania...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gołuchów o uchwaleniu ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerminek”.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że dnia 28 czerwca 2012 roku Rada Gminy Gołuchów podjęła uchwałę Nr...

Zatrzymaj banner przewijany