Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Gołuchowie

 

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Gminy w Gołuchowie, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, udostępnił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

 

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Gminy w Gołuchowie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na ePUAP oraz potwierdzony profil zaufany ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Profil urzęu Urzędu Gminy w Gołuchowie na ePUAP to:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/vef9te893q

 

Adresy Elektronicznych Skrzynek Podawczych (ESP) Urzędu Gminy w Gołuchowie to:

/vef9te893q/skrytka

/vef9te893q/SkrytkaESP

 

Zasady korzystania

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Gminy w Gołuchowie należy:

  • zalogować się na platformie ePUAP,
  • wyszukać profil: Urząd Gminy w Gołuchowie
  • wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.

Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:

  • zalogować się na platformie ePUAP,
  • wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Najnowsze usługi centralne”,
  • wybrać z listy usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
  • wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,
  • należy pamiętać, aby w polu „Ustaw/Zmień adresata” wpisać: Urząd Gminy w Gołuchowie


Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrytki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Otrzymanie UPO jest równoznaczne z przyjęciem przez Urząd Gminy w Gołuchowie przesłanego wniosku elektronicznego.

 

2. Poczta elektroniczna

Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu można także wysłać na adres poczty elektronicznej gmina@goluchow.pl

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 15 MB.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z ePUAP.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy w Gołuchowie

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym certyfikatem.

2. Urząd Gminy w Gołuchowie akceptuje wszystkie formaty załączników zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

3. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2012 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Marcinkowski
Ilość wyświetleń: 5191
18 września 2020 09:01 (Tomasz Marcinkowski) - Zmiana treści zakładki.
10 września 2020 12:04 (Tomasz Marcinkowski) - Zmiana treści zakładki.
10 września 2020 12:04 (Tomasz Marcinkowski) - Zmiana treści zakładki.